Chơi slot game online nền tảng

Giới thiệu tổng quan phòng Đào Tạo - Nghiên Cứu Khoa Học

Ngày cập nhật: 15/04/2020

1. Chức năng

- Là bộ phận tham mưu Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ đào tạo của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo theo đúng pháp luật.

2. Nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức quản lý học tập của học sinh - sinh viên theo đúng chương trình, kế hoạch đã định và thực hiện đúng Quy chế, qui định hiện hành, cụ thể như sau:

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường; sắp xếp bố trí sinh viên - học sinh vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; xử lý trường hợp sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục hồ sơ vào trường.

- Quản lý các loại hồ sơ học vụ: Hồ sơ đầu vào - đầu ra, hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp (sổ gốc, sổ cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm…); quản lý danh sách tốt nghiệp, lập thủ tục làm bằng tốt nghiệp, cấp hồ sơ cho học sinh - sinh viên tốt nghiệp; lập thủ tục để ra các quyết định cho học sinh - sinh viên tạm nghỉ học, thôi học, cho chuyển đi, nhận chuyển đến.

- Cung cấp kịp thời cho các khoa, các phòng, trung tâm Kế hoạch, lịch giảng dạy, các khoa, các phòng, trung tâm chức năng và giáo viên chủ nhiệm danh sách học sinh - sinh viên đã cập nhật sau mỗi đợt xử lý: Xét tiến độ học, tiếp nhận học sinh - sinh viên vào học, kỷ luật học sinh - sinh viên (Đình chỉ học tập buộc thôi học)

- Được ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận kết quả học tập cho sinh viên - học sinh theo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về xét cấp học bổng khuyến khích về học tập cho học sinh - sinh viên.

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của các Hội đồng cấp trường về học vụ, các Quyết định của Hiệu trưởng thuộc nội dung công tác do Phòng phụ trách.

- Xây dựng, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo theo từng học kỳ, năm học.

- Nghiên cứu, tổ chức xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các bậc học, các loại hình đào tạo theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và triển khai thực hiện các Quy chế đào tạo theo quy định.Tham mưu cho Ban Giám hiệu về xét cấp học bổng khuyến khích về học tập cho học sinh - sinh viên.

- Quản lý chất lượng giảng dạy, thường trực công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, giáo viên và chất lượng học tập của sinh viên - học sinh.

- Đề xuất với Ban Giám hiệu về các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tổ chức thực hiện những giải pháp. Lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền giảng cho giáo viên thỉnh giảng và vượt giờ cho giáo viên theo quy định hiện hành.

- Thường trực các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi học kỳ, thi tốt nghiệp, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng nghiên cứu khoa học. Tổ chức Lễ khai giảng, lễ cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh - sinh viên.

3. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Tên phòng và địa chỉ giao dịch

- Tên phòng: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

- Địa chỉ: Số 01- Đoàn Thị Điểm - Phường 3 - Thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại: (0781). 3826265.

Điều 3. Quản lý của Nhà trường đối với phòng Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu được thành lập theo Quyết định 25B/QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu và hoạt động theo quy chế Nhà trường, có vị trí tương đương với các phòng, khoa, trung tâm khác trong Nhà trường.

4. Sơ đồ tổ chức

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: