Chơi slot game online nền tảng

Nhân sự phòng Kế Hoạch - Tài Chính

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Trần Anh Tuấn 1963 X Phó Trưởng phòng Giảng viên BSCKII Quản lý Y tế
2 Điền Minh Vũ 1986 X Kế toán trưởng Kế toán viên Đại học Kế toán
3 Trương Hoàng Khả Tú 1993 X Kế toán viên Đại học Kế toán
4 Phan Hồng Ngọc 1993 X Kế toán viên Đại học Kế toán
5 Lê Thị Hương 1984 X Kế toán viên Đại học Kế toán

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: