Chơi slot game online nền tảng

Giới thiệu tổng quan phòng Tổ Chức - Hành chính

Ngày cập nhật: 27/10/2021

1. Chức năng

- Là phòng nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan. Tham mưu Hiệu trưởng trong công tác quản lý, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức (CBCCVC), kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBCCVC, thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan, an ninh trật tự trong Nhà trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động hành chính trong pham vi toàn trường. Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám Hiệu với các cơ quan sở, ngành và giữa Ban Giám Hiệu với các đơn vị trực thuộc, CBCCVC và Học sinh - Sinh viên (HSSV).

- Giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính quản trị, tổng hợp và quản lý thiết bị trong Nhà trường.

- Tham mưu và làm đầu mối cho Hiệu trưởng trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan ban ngành có liên quan.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Nghiên cứu xây dựng lề lối làm việc, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường. Lập kế hoạch biên chế, đề xuất, sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, tham mưu quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng Trường theo từng giai đoạn.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong Trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng và chuyển ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ và thủ tục cho việc xét các danh hiệu thi đua.

- Tham gia các Hội đồng: Xét đề nghị tuyển dụng; Thi đua, khen thưởng; Kỷ luật cán bộ, viên chức.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Làm thủ tục và quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu, tham quan, giao lưu ở nước ngoài và trực tiếp quản lý khách trong và ngoài nước đến làm việc tại Trường.

- Quản lý và cập nhật, bổ sung hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, viên chức nghỉ công tác, luân chuyển và nghỉ hưu theo chế độ.

- Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thành quả lao động của Trường.

- Tổng hợp chương trình công tác: lập các báo cáo thống kê; làm lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban Giám hiệu đi công tác.

- Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của Trường, thực hiện công tác lễ tân trong các buổi lễ của Trường, xây dựng chương trình buổi lễ, tiếp đón khách.

3. Quy định chung

Điều 1 Phòng Tổ chức - Hành chính là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Chơi slot game online êu, được thành lập theo Quyết định số 25A/QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Hiệu trưởng Chơi slot game online êu.

Điều 2 Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Phòng Tổ chức - Hành chính là Chơi slot game online êu.

Điều 3 Điều hành Phòng Tổ chức - Hành chính là Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách), giúp việc cho Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn và cán bộ, nhân viên thuộc phòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn do Hiệu trưởng quyết định.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: